la teva botiga fetish


Conditions of Use

CONDICIONS D\ACCÉS I UTILITZACIÓ DE LA WEB.

1. Caràcter gratuït de l'accés i utilització de la web.

La prestació dels Serveis, per part de ElectroSexShop-La Botiga de Feréstega, té caràcter gratuït pels Usuaris. Tot i això, alguns dels Serveis subministrats per ElectroSexShop-La Botiga de Feréstega, o per tercers a través de la Web, estan subjectes al pagament d'un preu en la forma que es determini en les Condicions Particulars.

2. Registre d'Usuari.

Amb caràcter general, la prestació dels Serveis no exigeix la prèvia subscripció o registre dels Usuaris.
No obstant això, ElectroSexShop-La Botiga de Feréstega condiciona la utilització d'alguns dels Serveis a la prèvia cumplimentació del corresponent registre d'Usuari. L'esmentat registre s'efectuarà en la manera expressament indicada al propi servei o en les Condicions Particulars que ho regulin.

3. Veracitat de la informació.

Tota la informació que faciliti l'Usuari, a través dels Serveis, haurà de ser veraç. A aquests efectes, l'Usuari garanteix l'autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui com a conseqüència de l' emplenament dels formularis necessaris per a la subscripció dels Serveis. De la mateixa manera, serà responsabilitat de l'Usuari mantenir tota la informació facilitada a ElectroSexShop-La Botiga de Feréstega, permanentment actualitzada de manera que respongui, a cada moment, a la situació real de l'Usuari. En tot cas l'usuari serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a ElectroSexShop-La Botiga de Feréstega, o a tercers, per la informació que faciliti.

4. Menors d'edat.

Per fer-ne ús dels Serveis, els menors d'edat han d'obtenir prèviament permís dels seus pares, tutors o representants legals, qui seran considerats responsables de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec.
La plena responsabilitat en la determinació dels concrets continguts i Serveis als que accedeixen els menors d'edat, correspon als majors que els tinguin a càrrec. Com que Internet fa possible l'accés a continguts que poden no ser apropiats per menors, s'informa als Usuaris que existeixen mecanismes, en particular programes informàtics de filtre i bloqueig, que permeten limitar els continguts disponibles i, encara que no resulten infal·libles, són d'especial utilitat per a controlar i restringir els materials als que poden accedir els menors.

5. Obligació de fer un ús correcte de la Web i dels Serveis.

L'Usuari es compromet a utilitzar la Web i els Serveis de conformitat amb la llei, el present Avís Legal, les Condicions Particulars de certs Serveis i altres avisos, reglaments d'ús i instruccions posats al seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptats i l'ordre públic.
A tal efecte, l'Usuari s'abstindrà d'utilitzar qualsevol dels Serveis amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en aquest avís Legal, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels Serveis, els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic (hacking) de ElectroSexShop-La Botiga de Feréstega, d'altres Usuaris o de qualsevol usuari de Internet (hardware i software).

En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l'Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i / o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que:

(a) de qualsevol manera sigui contrari, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en els tractats internacionals i en la resta de la legislació;

(b) indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigratorias, difamatòries, infamants, violentes

o, en general, contràries a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats, o a l'ordre públic;

(c) indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició;

(d) incorpori, posi a disposició o permeti accedir a productes, elements, missatges i / o serveis

delictius, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral i els bons costums generalment acceptades o a l'ordre públic;

(e) indueixi o pugui induir a un estat inacceptable d'ansietat o temor;

(f) indueixi o inciti a involucrar-se en pràctiques perilloses, de risc o nocives per a la salut i l'equilibri psíquic;

(g) sigui fals, ambigu, inexacte, exagerat o extemporani, de manera que indueixi o pugui induir a error sobre el seu objecte o sobre les intencions o propòsits del comunicant;

(h) es trobi protegit per qualssevol drets de propietat intel lectual o industrial pertanyents a tercers, sense que l'usuari hagi obtingut prèviament dels seus titulars l'autorització necessària per dur a terme l'ús que efectua o pretén efectuar;

(i) violi els secrets empresarials de tercers;

(j) sigui contrari al dret al'honor, a la intimitat personal i familiar oa la pròpia imatge de les persones;

(k) de qualsevol manera menyscabi el crèdit de ElectroSexShop-La Botiga de Feréstega, o de tercers;

(l) infringeixi la normativa sobre secret de les comunicacions;

(m) constitueixi, en el seu cas, publicitat il lícita, enganyosa o deslleial i, en general, que constitueixi competència deslleial;

(n) incorpori virus o altres elements físics o electrònics que puguin danyar o impedir el normal funcionament de la xarxa, del sistema o d' equips informàtics (hardware i software) de ElectroSexShop-La Botiga de Feréstega, o de tercers o que puguin danyar els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en els esmentats equips informàtics;

(o) provoqui per les seves característiques (com format, extensió, etc.) dificultats en el normal funcionament del Servei;

(p) contingui etiquetes HTML diferents d'aquelles expressament autoritzades per ElectroSexShop-La Botiga de Feréstega.

6. Obligació de fer un ús correcte dels Continguts.

De conformitat amb el que disposa la clàusula 3.5, l'usuari es compromet a utilitzar els continguts posats a disposició dels Usuaris a la Web, entenent per aquests, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font (d'ara endavant, els "Continguts"), de conformitat amb la llei, el present Avís Legal, les Condicions Particulars de certs Serveis i altres avisos, reglaments d'ús i instruccions posats al seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptats i l'ordre públic, i, en particular, es compromet a abstenir-se de:

(a) reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol una altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts, a menys que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès;

(b) suprimir, manipular o de qualsevol forma alterar el "copyright" i altres dades identificatives de la reserva de drets de ElectroSexShop-La Botiga de Feréstega o dels seus titulars, de les empremtes digitals o de qualssevol altres mitjans tècnics establerts per al seu reconeixement.

L'usuari s'haurà d'abstenir d'obtenir i fins i tot d'intentar obtenir els continguts utilitzant mitjans o procediments diferents els que, segons els casos, s'hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s'hagi indicat a aquest efecte en les pàgines web on es trobin els Continguts o, en general, dels que s'emprin habitualment a Internet a aquest efecte sempre que no comportin un risc de dany o inutilització de la web, dels serveis i / o dels Continguts.

7. Ús dels Serveis oferts a la Web de conformitat amb la Política Anti-Spamming de ElectroSexShop-La Botiga de Feréstega

L'Usuari s'obliga a abstenir-se de:

(i) demanar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb finalitats de venda o altres de naturalesa comercial sense que n'hi hagi la prèvia sol licitud o consentiment;

(ii) remetre qualssevol altres missatges no sol licitats ni consentits prèviament a una pluralitat de persones;

(iii) enviar cadenes de missatges electrònics no sol licitats ni prèviament consentits;

(iv) utilitzar llistes de distribució a les que pugui accedir a través dels Serveis per a la realització de les activitats assenyalades en els apartats (i) a (iii) anteriors; (v) posar a disposició tercers, amb qualsevol finalitat, dades obtingudes a partir de llistes de distribució.

Els Usuaris o tercers perjudicats per la recepció de missatges no sol licitats dirigits a una pluralitat de persones podran comunicar - a ElectroSexShop-La Botiga de Feréstega remetent un missatge a la següent adreça de correu electrònic: botiga@ferestega.com

8. Introducció de hiperenllaços que permetin l'accés a les pàgines de la web i als Serveis.

Els Usuaris i, en general, aquelles persones que es proposin establir un hiperenllaç entre la seva pàgina web i la Web (en endavant, el "Hiperenllaç") hauran de complir les condicions següents: Els Usuaris i, en general, aquelles persones que es proposin establir un hiperenllaç entre la seva pàgina web i la Web (en endavant, el "Hiperenllaç") hauran de complir les condicions següents:

(a) l'Hiperenllaç únicament permetrà l'accés a la home-page o pàgina d'inici de la web, però no podrà reproduir de cap forma;

(b) no es crearà un frame sobre les pàgines web de la web;

(c) no es realitzaran manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre ElectroSexShop-La Botiga de Feréstega, els seus directius, seus empleats, les pàgines web de la Web i els Serveis subministrats;

(d) no es declararà ni es donarà a entendre que ElectroSexShop-La Botiga de Feréstega ha autoritzat l'Hiperenllaç o que ha supervisat o assumit de qualsevol forma els serveis oferts o posats a disposició de la pàgina web en la qual s'estableix l'Hiperenllaç;

(e) excepció feta d'aquells signes que formin part del mateix Hiperenllaç, la pàgina web en què s'estableixi l'Hiperenllaç no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d'establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a ElectroSexShop-La Botiga de Feréstega; i

(f) la pàgina web en què s'estableixi l'Hiperenllaç no contindrà informacions o continguts il lícits, contraris a la moral i les bons costums generalment acceptats i l'ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualsevol dret de tercers.
L'establiment de l'Hiperenllaç no implica en cap cas la existència de relacions entre ElectroSexShop-La Botiga de Feréstega i el propietari de la pàgina web en què s'estableixi, ni l'acceptació i aprovació per part de ElectroSexShop-La Botiga de Feréstega dels seus continguts o serveis.

Back
La vostra acreça IP és: 44.192.20.240
Copyright © 2024 ElectroSexShop. Powered by Zen Cart
Template designed by LissaE Designz